Léčebně ozdravný pobyt pro děti 2024

Mořská hvězda BULHARSKO

Prohlášení rodičů pro účely léčebně – ozdravného pobytu Mořská hvězda 2022

Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………………………..……Turnus č.:………………………Oddíl č.:………………….……..

Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………………………………………..………..………………..

Mobil matka:………………………………. Mobil otec…………………………. E-mail:……………………………………..……………………..……..

V případě nepřítomnosti zákonného zástupce v době konání ozdravného pobytu, uveďte možnost spojení na jinou osobu, dočasně odpovědnou za dítě (jméno, příjmení, adresa):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

Souhlasím, aby vedení turnusu komunikovalo s výše uvedenou osobou a sdělovalo jí informace týkající se mého dítěte.

V……………………………….. dne……………………………..                                             ………………………………………………………………….

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte


Charakterové vlastnosti, na které je nutno upozornit vedoucího oddílu (zda je kamarádské, tiché atd.):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dítě je:            □ plavec                                  □ neplavec

Léky, které dítě užívá (seznam a dávkování) a alergie dítěte: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V……………………………….. dne……………………………..                                             ……………………………………………………………..……….

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte


Prohlašuji, že jsem své dítě vybavil (a) na ozdravný pobyt 4 ks respirátorů, gelovou dezinfekci na ruce o objemu 100 ml do příručního zavazadla a gelovou dezinfekci na ruce o objemu 100 ml do kufru.

V……………………………….. dne……………………………..                                             ………………………………………………………………….

                                                                                                             Podpis zákonného zástupce dítěte

Peníze:

Souhlasím, aby mé dítě mělo po celou dobu konání ozdravného pobytu peníze u sebe.

□ ANO                          □ NE

Předávám vedoucímu oddílu kapesné ve výši …………………………………………………………………………………………………………..……

Cenné věci, které bude mít dítě s sebou na vlastní odpovědnost: ………………………………………………………………………..……..


V případě, že dojde ke zneužití a následným škodám, beru na sebe plnou zodpovědnost za škody, které budou tímto činem způsobeny.

V……………………………….. dne……………………………..                                             ………………………………………………………………….

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte


Souhlasím s monitorováním mého dítěte při vstupu či odchodu z budovy hotelového komplexu kamerovým systémem umístěným v recepci po celou dobu léčebně ozdravného pobytu.

V……………………………….. dne……………………………..                                             ………………………………………………………………….

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte


Souhlasím se zachycením fyzické podoby mého dítěte na fotografiích, videozáznamech a audiozáznamech pořízených během léčebně ozdravného pobytu, a zároveň tímto vyslovuji svůj souhlas s uveřejněním těchto fotografií a video či audiozáznamů na internetovém zpravodajství z příslušného turnusu, a dále s použitím uvedených fotografií a videozáznamů pro účely propagace letních přímořských pobytů.

V……………………………….. dne……………………………..                                             ………………………………………………………………….

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte


Prohlašuji že:

V současnosti není mé dítě lékařsky sledováno a netrpí žádnou zdravotní či psychiatrickou chorobou, vše je v souladu se zdravotním návrhem.

Předávám tímto své dítě do celodenní řádné péče výchovnému pracovníku od doby odjezdu do doby příjezdu.

Po příjezdu zpět z ozdravného pobytu si dítě vyzvednu:

□ osobně                                  □ jiná osoba (jméno)………………………………………………………………..

V……………………………. dne……………………………..                                     ………………………………………………………………….

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte


Souhlasím s tím, že se mé dítě v případě podezření na požití drog (amfetamin, benzodiazepin, kokain, marihuana, opiáty a metamfetamin) podrobí lékařskému vyšetření – odběru vzorku slin.

V……………………………… dne……………………………..                                                ………………………………………………………………….

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte


VYPLŇTE PO NÁVRATU

Potvrzuji převzetí svého dítěte od výchovného pracovníka.

Obdržel jsem zůstatek finanční hotovosti ve výši ……………………………………………………………………………………………………….

Obdržel jsem cestovní doklad svého dítěte a lékařskou zprávu.

V……………………………….. dne…………………………….                                              ………………………………………………………………….

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE O BEZINFEKČNOSTI PRO AKCI MOŘSKÁ HVĚZDA – CHORVATSKO 2022 

Předat u autobusu doprovodnému pracovníkovi

Bez tohoto potvrzení NEBUDE dítě přijato k přímořskému ozdravnému pobytu!

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………. Datum narození: ……………………………………………………………. telefon na zákonné zástupce dítěte – matka:………………………………….. otec: ………………………………. jiné kontaktní spojení v době pobytu:……………………………………………………………………………………..
  P R O H L Á ŠE N Í   Z Á K O N N Ý CH  Z Á S T U P C Ů  D Í T Ě T E  O  B E Z I N F E KČN O S T I Nesmí být starší než 1 den před odjezdem (rozhodné datum je den přijetí na akci).    (Potvrzení o bezinfekčnosti se starším datem bude považováno za neplatné).  Prohlašuji, že: ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVID-19, tj. Zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti či čichu, průjem a bolest hlavy, atd. Okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření ani zvýšený zdravotní dohled. Dítě je schopno zúčastnit se přímořského ozdravného pobytu v Chorvatsku. Nejsou mi známy žádné okolnosti, jež by mohly nepříznivě ovlivnit jeho pobyt. 2.   ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo        podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníkovi rodiny žijícímu s ním ve společné            domácnosti, není nařízeno karantenní opatření.  
  Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.   Jméno, příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………….   V ………………………………………………………………………………. dne ……………………………………………………………..     Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………..
Další důležitá sdělení zákonných zástupců dítěte pro lékaře nebo výchovného pracovníka:   ……. . ….. . …. . . …. . ……. . ….. . . … . ….. . ……. . . . … . …. . ….. . …. . .. . ….. . …. .   ……. . ….. . …. . . …. . ……. . ….. . . … . ….. . ……. . . . … . …. . ….. . …. . .. . ….. . …. .   ……. . ….. . …. . . …. . ……. . ….. . . … . ….. . ……. . . . … . …. . ….. . …. . .. . ….. . …. .

INFORMACE A POKYNY PRO AKCI MOŘSKÁ HVĚZDA 2022

Hotel Luka, Dugi Otok, Chorvatsko, www.morskaplaz.cz

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poskytli několik informací a pokynů k odjezdu na letošní ozdravné přímořské pobyty v Chorvatsku.

Místo pobytu:

Chorvatsko, Dugi Otok, hotelový komplex Luka

Adresa: Hotel Luka, Luka – Dugi Otok, 23 282 Zadar, Croatia

INFORMACE O ODJEZDU NA POBYT:

Na sraz k autokaru se prosím dostavte ve stanovený čas a s sebou vezměte potvrzení o bezinfekčnosti dítěte (příloha těchto pokynů), platný cestovní pas dítěte, kartičku k cestovnímu pojištění a průkaz pojištěnce, léky, které dítě trvale užívá, případně lékařkou zprávu ke zdravotnímu stavu dítěte.

Datum odjezdu:    21. 6. 2022            Nástupní a výstupní místo: dle závazné přihlášky.

Sraz účastníků:

Praha – autobusové nádraží Horní Roztyly, stanice metra C Roztyly, nástupiště 7, v 17:30 hod. – odjezd v 18:00 hod.,

Brno – autobusové nádraží Zvonařka, nástupiště č. 5, v 20:30 hod. – odjezd v 21:00 hod.

PROSÍME O DOCHVILNOST!

INFORMACE O PŘÍJEZDU Z POBYTU:

Datum příjezdu     7. 7. 2022              Místo nástupu je i místem výstupu.

Brno – autobusové nádraží Zvonařka, nástupiště č. 5, mezi 4:00 – 5:00 hod

Praha – autobusové nádraží Horní Roztyly, stanice metra C Roztyly, nástupiště 7, mezi 7:00 – 9:00 hod

Informace k autokarové dopravě:

Přeprava dětí do místa pobytu bude zajištěna klimatizovanými autokary s WC splňující normy EU.

Ubytování:

Děti budou ubytovány ve standardně vybavených 3lůžkových pokojích s lůžkovinami vhodnými pro alergiky, součástí pokoje je vlastní sociální zařízení (sprchový kout, WC). Výměna ručníků je zajištěna 2x týdně, lůžkovin 1x týdně. Je nutné vybavit dítě osuškou na pláž (je zakázáno používat hotelový ručník k tomuto účelu).

Stravování:                                                                                                                                                                 

Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze (včetně ovoce a zeleniny), a to snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře v hotelové restauraci v pravidelných časových intervalech. U jídla budou zajištěny nápoje a současně během celého dne budou mít děti zajištěn pitný režim. Prvním jídlem po příjezdu bude oběd a posledním jídlem v den odjezdu bude oběd. Děti při zpáteční cestě obdrží balíček na cestu včetně pití. Po cestě tam a zpět mají děti možnost zakoupení nápojů a občerstvení na benzinových stanicích.

Programová skladba:

Po celou dobu pobytu se o děti stará tým zkušených výchovných pracovníků. Děti budou vykonávat ozdravné procházky, dýchací cvičení, výlety do okolní krajiny, využívat koupání v moři a účastnit se pestrého kulturního, sportovního a animačního programu. Dle zdravotního stavu mohou děti využívat sportovní hřiště, k dispozici bude sportovní nářadí, zábavné hry, animační potřeby. U menších dětí bude vždy zvažována fyzická a psychická náročnost ozdravného pobytu. Děti budou mít možnost zúčastnit se nabízeného výletu, který je již v ceně ozdravného pobytu.

Zdravotnický doprovod:

Je zajištěn 24 hodin po celou dobu pobytu českými lékaři a zdravotníky. Dále je v pobytovém místě zajištěna ordinace vybavená léky a zdravotnickým materiálem, dále izolace. Pro případ, že bude nezbytně nutné navštívit zdravotnické zařízení v místě pobytu, je zajištěn osobní automobil. Rodiče musí děti na celou dobu ozdravného pobytu vybavit léky nebo mastmi, které dítě pravidelně užívá, v dostatečném množství. Upozorňujeme rodiče, že tyto léky musí být předány v originálním balení doprovodnému pracovníkovi u odjezdu na ozdravný pobyt s uvedením jména dítěte a dávkováním (v případě užívání více léků doporučujeme přiložit seznam léků s jednotlivým dávkováním). Dítě nesmí přijít do styku s infekční chorobou, ani s žádnou osobou, která onemocněla přenosnou nemocí, nesmí mít vši, ani hnidy.

Výchovní pracovníci: 

Na organizaci přepravy, celkový průběh pobytu, dodržování denního řádu, stanoveného programu a na bezpečnost dětí budou dbát zkušení vedoucí.

Doprovodný personál je ubytován ve stejných ubytovacích prostorech jako děti a každý vedoucí bude mít na starosti skupinu

max. 12 dětí. Kontrolu nad dodržováním uzavřených dohod, nad úrovní stravování, ubytování a plnění povinností vedoucích a zdravotnického doprovodu, včetně dodržování denního řádu a stanoveného programu, bude provádět hlavní vedoucí.

Kapesné:

Není zahrnuto v ceně zájezdu, každý rodič dle vlastní úvahy vybaví dítě cizí měnou, kuny a eura. Doporučené kapesné je 550 kun či 70 EUR (lépe vybavit dítě kapesným v místní měně).

Kapesné prosím nachystejte v menších bankovkách. Dětem nachystejte také cca 250,- Kč na občerstvení, které si budou moci případně zakoupit v autobuse. Rodiče mladších dětí mohou kapesné předat vedoucímu u autokaru v nezalepené obálce s označením jména dítěte a

výši kapesného (vedoucí přepočítá a obálku zalepí). Dětem přibalte na cestu drobné mince, které budou použity k úhradě WC na benzinových stanicích.

Zavazadla, dokumenty, doklady:

Věci po dobu pobytu dítěte u moře, zabalte do jednoho pevného zavazadla do váhy max. 15 kg – kufr nebo cestovní taška, a označte jmenovkou. Další zavazadla a zavazadla těžší než 15 kg nebudou akceptována. Další cestovní potřeby jako pas nebo občanský průkaz, jídlo a pití na cestu (cca 26 hodin), peníze na cestu, cennosti, léky na cestu a věci na spaní v autokaru a k převléknutí zabalte dítěti do příručního zavazadla (batůžek max. 5 kg). Pokud se ozdravného pobytu účastní sourozenci, je nutné zabalit pro každé dítě vlastní zavazadlo i vlastní příruční zavazadlo!

Jako povinné vybavení musí dítě mít:

• vlastní cestovní pas s platností min. 3 měsíce po návratu z ozdravného pobytu

• doklad o bezinfekčnosti s uvedením očkování, a zda dítě užívá léky – předat zdravotnickému personálu při odjezdu

(datum na potvrzení o bezinfekčnosti musí být totožné s datem odjezdu – vypisuje rodič)

• osobní léky na celou dobu pobytu, které dítě pravidelně užívá, vč. jejich soupisu a dávkování

• kapesné včetně drobných mincí na cestu

• originál evropského průkazu pojištěnce (kartička pojištěnce) – NUTNĚ

• originál dokladu o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění – (kartička s číslem pojistné smlouvy včetně kontaktních údajů pojišťovny) – NUTNĚ

• 4 ks jednorázového respirátoru

• 1 ks dezinfekční gel o objemu 200ml

Na základě zkušeností s pobyty dětí doporučujeme vzít s sebou zejména:

• vymývatelnou plastovou nebo jinou láhev (ne skleněnou) na dodržování pitného režimu (min. 0,5 litru)

• boty do vody, 2x boty (tenisky + sandály), čepice proti slunci, sluneční brýle, pláštěnka

• potřeby osobní hygieny

• oblíbenou hračku, knížku

• kruh na plavání pro neplavce,

• 2x plavky, teplákovou soupravu, osušku, opalovací krémy, ručníky na pláž, repelent, Panthenol, tablety proti nevolnosti – Kinedryl

• oblečení a obutí úměrné délce pobytu (prosíme rodiče, aby děti vybavili dostatečným množstvím oblečení a opatřili je jménem dítěte)

• nedoporučujeme brát cenné věci (fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky, tablety, elektronické hry atd.)

Výchovní pracovníci nenesou zodpovědnost za ztrátu věci, případné poškození či ztráty nelze nárokovat u organizátora ozdravného pobytu!!!

Přeprava do Chorvatska a zpět bude uskutečněna přes noc, dbejte proto na teplejší oblečení na cestu. Do autobusu doporučujeme vzít deku, polštářek nebo speciální záhlavník a teplejší sportovní soupravu.

Výlet:

Výlet do městečka Sali je již zahrnut v ceně ozdravného pobytu.

Aktuální informace o průběhu pobytu:

Deníček o dění na lokalitě včetně fotografií je možné sledovat na www.morskaplaz.cz nebo na FB stránkách Mořská hvězda 2022.

Pojištění:

V ceně pobytu není zahrnuto cestovní zdravotní pojištění (pojištění léčebných výloh v zahraničí). Každé dítě musí být pojištěno v minimálním rozsahu dle níže uvedeného:

  1. pojištění léčebných výloh při pobytu v cizině (cestovní pojištění zahrnující zdravotní péči, repatriaci, převoz, ošetření zubů),
  2. úrazové pojištění (tj. smrt následkem úrazu, plná invalidita, trvalé následky úrazu),
  3. pojištění osobních věcí, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví,
  4. pojištění odpovědnosti za škodu na věci,
  5. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do výše celkového limitu plnění minimálně 3 000 000 Kč.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že na lokalitě bude omezená možnost WiFi připojení, doporučujeme Vám, abyste dětem na ozdravný pobyt nedávali zařízení závislé na internetovém připojení. V žádném případě nejsme schopni zodpovídat za případné poškození, ztráty či krádeže mobilů a jiných drahých přístrojů.

Kontakt na organizátora ozdravných pobytů: KOVOTOUR PLUS s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

Call centrum k dispozici: od 15. 06. 2022, po-pá 08.00-20.00 hod. na tel.: 724 443 402 nebo 596 160 306; e-mail: ozpd@kovotour.cz, www.morskaplaz.cz

Přejeme Vašim dětem šťastnou cestu a příjemný pobyt u moře.

  • KOVOTOUR PLUS s.r.o.
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář