Léčebně ozdravný pobyt pro děti 2024

Mořská hvězda BULHARSKO

Kázeňský řád – Mořská hvězda 2024

 

Kázeňský řád – Mořská hvězda 2024

1. Podpisem „Závazné přihlášky k léčebně ozdravnému pobytu Mořská hvězda se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek Kázeňského řádu.

2. Účastník léčebně ozdravného pobytu „Mořská hvězda“ je povinen dodržovat tento kázeňský řád, denní režim a pokyny vedení léčebně ozdravného pobytu (především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků).  Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky léčebně ozdravného pobytu. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek.

3. Zákonný zástupce je povinen před nástupem a výchovný pracovník je povinen po nástupu na léčebně ozdravný pobyt seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným kázeňským řádem a to zejména s následujícími body:

 • Pohyb dětí – děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu hotelový komplex, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
 • Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
 • Zdraví dítěte – v případě jakýchkoli zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit oddílovému vedoucímu.
 • Strava – děti musí respektovat zákaz konzumace potravin mimo areál hotelového komplexu (pouze se souhlasem lékaře turnusu, posléze výchovného pracovníka) a dodržovat pitný režim.
 • Alkohol, drogy, kouření – děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
 • Základy slušného chování – děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a nepoužívat sprostá slova.
 • Šikana, násilí – v případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (výchovný pracovník, zdravotnický personál, vedení turnusu). 
 • V době konání výletu jsou zakázány rozchody a dítě neopustí svůj oddíl
 • Ztráty, nálezy, škody – v případě ztrát, nálezů, eventuálně škod vzniklých na věcech je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit výchovnému pracovníkovi.
 • Elektrická zařízení – je přísně zakázáno používat na pokojích dětí varné konvice, vařiče, elektrické žehličky a další elektrická zařízení, kde je riziko úrazu nebo vzniku požáru. Taktéž je přísně zakázáno používat svíčky či jakýkoli jiný zdroj otevřeného ohně.
 • Návštěvy na pokojích – je zakázáno navštěvovat pokoje opačného pohlaví bez schválení výchovného pracovníka.

V případě opakovaného porušení léčebného a kázeňského řádu ze strany účastníka léčebně ozdravného pobytu a opakovaného nerespektování pokynů výchovného pracovníka, bude udělena účastníkovi „Výtka hlavního vedoucího“.

V případě nerespektování léčebného a kázeňského řádu ze strany účastníka léčebně ozdravného pobytu, bude po udělení „Výtky výchovného pracovníka“ a „Výtky hlavního vedoucího“ následovat transport účastníka do České republiky na náklady zákonných zástupců.

V případě zjištění prokazatelné šikany je udělena pouze jedna výtka, a to hlavním vedoucím turnusu. Poté následuje transport účastníka do České republiky na náklady zákonných zástupců.

Léčebně ozdravný režim v rámci léčebně ozdravného pobytu

V zájmu úspěšného absolvování léčebně ozdravného pobytu v pobytových místech určených pro akci Mořská hvězda jsou stanoveny následující pokyny, které musí každé dítě dodržovat po celou dobu jeho účasti na pobytu.

1. Povinností je dodržování léčebně ozdravného režimu, který je dán denním režimem (pitný, stravovací apod.) a programovou skladbou odpovídají charakteru Léčebně ozdravného pobytu.

2. Doprovodní pracovníci (výchovní pracovníci, zdravotníci, lékaři) zastupují při pobytu zákonného zástupce dítěte a proto je nutné dbát jejich rad a pokynů. Kdykoli je možno obrátit se na ně s žádostí o pomoc či radu.

3. Každé dítě je povinno dbát o svou osobní hygienu a na pokojích udržovat čistotu a pořádek. Na pokojích je zakázáno skladovat potraviny podléhající zkáze – pro tyto účely má každý výchovný pracovník k dispozici ledničku ve svém pokoji.

4. Každé onemocnění a zranění (i lehčího rázu) je nutno nahlásit výchovnému pracovníkovi skupiny a následně ošetřujícímu zdravotnickému doprovodu na ošetřovně v místě pobytu. O způsobu ošetření, event. nutných vyšetřeních mimo lokalitu rozhoduje přítomný lékař a hlavní vedoucí turnusu.

5. V rámci celého pobytu platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli psychotropních látek. V případě porušení, a zvláště pak opakovaného, tohoto zákazu jde o hrubé porušení léčebně ozdravného režimu se všemi důsledky.

6. Současně je kladen i velký důraz na prevenci a nahlášení i počínajících známek šikany. Při potvrzení šikany, a zvláště pak opakovaném, jde o hrubé porušení léčebně ozdravného režimu se všemi důsledky.

7. Výchovnému pracovníkovi je nutno hlásit rovněž případné ztráty a nálezy, event. škody vzniklé na věcech a zavazadlech.

8. Pro uložení finanční hotovosti jsou k dispozici trezorové schránky a výchovný pracovník vede přehled o čerpání kapesného každému dítěti zvlášť. Pokud dítě odmítne uložení finanční hotovosti do trezoru, je o tom sepsáno prohlášení a za finanční újmy si nese dítě odpovědnost samo.

9. Za cenné věci – jejich ztrátu či poškození si děti odpovídají samy. Mezi cenné věci patří šperky, hodinky, mobilní telefony, různé typy přehrávačů, fotoaparáty a další komunikační prostředky, kde lze předpokládat vyšší pořizovací hodnotu. Po dohodě s výchovným pracovníkem si mohou tyto cennosti uložit v trezorové schránce, pokud to její kapacita umožní.

10. V pokojích dětí je zakázáno používat svíčky a jakýkoli jiný zdroj otevřeného ohně a dále varné konvice, vařiče, elektrické žehličky a další elektrická zařízení, kde je riziko úrazu nebo vzniku požáru.

11. Je zakázáno ničit vybavení a zařízení hotelu i celého areálu a vynášet věci z hotelového vybavení na pláž – zvláště pak ložní prádlo, hotelové ručníky a osušky. V případě zjištěného úmyslného nebo nedbalostního poškození či ztráty majetku bude požadována finanční náhrada, viz dále uvedeno.

12. Je zakázáno vzdalovat se mimo areál bez doprovodu výchovného pracovníka.

13. Předčasné ukončení léčebně ozdravné péče pro dítě – s výjimkou hospitalizace dítěte na lůžkovém oddělení nemocnice v zemi pobytu nebo nutné repatriaci zpět do ČR nebo vážného zhoršení stavu, který vylučuje další poskytování léčebně ozdravné péče je nutno klasifikovat jako porušení léčebného režimu se všemi důsledky pro pacienta. Zákonný zástupce je povinen uhradit veškeré náklady související se všemi službami (ubytovací služby, stravovací služby, transferové služby, zdravotnické služby, administrativní služby, personální služby)vynaložené na dítě do třiceti (30) dnů od data předčasného ukončení léčebně ozdravného pobytu. Výše nákladů je odvozena od ceny za dítě a den skládající se ze všech služeb, které jsou dítěti poskytnuty.  

14. V ubytovacím komplexu i celém areálu jsou zakázány návštěvy cizích osob. V případě návštěvy zákonných zástupců nebo jiných příbuzných mohou být děti z pobytu uvolněny na dohodnutou dobu, a to hlavním vedoucím turnusu. O předání/převzetí dítěte je sepsán protokol. V případě momentálních zdravotních komplikací u dítěte rozhodne o vhodnosti návštěvy a uvolnění dítěte lékař turnusu spolu s hlavním vedoucím turnusu.

ŠKODY NA MAJETKU HOTELU

Účastník léčebně ozdravného pobytu je povinen neničit majetek v místě konání ozdravného pobytu.

V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má hotel právo na náhradu škody.

V případě, že dítě způsobí úmyslně nebo z nedbalosti škodu na majetku hotelu, bude postupováno následovně:

Způsobí-li dítě úmyslně či z nedbalosti škodu hotelu, bude o této škodě vždy sepsán s dítětem protokol o škodě (viz níže) a o této skutečnosti bude vždy zákonný zástupce písemně informován hlavním vedoucím turnusu.

Součástí e-mailové komunikace budou přílohou následující dokumentace.

 • Fotografie poškozené věci
 • Protokol o způsobené škodě
 • Aktuální ceník, platný pro rok 2022

Po zaslání výše uvedeného, bude škoda uhrazena dle aktuálního ceníku hoteliérovi z “kapesného“ dítěte.  Na základě provedené úhrady bude dítěti vystaven ze strany společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o. doklad o zaplacení. V případě, že účastník nebude disponovat dostatečným finančním obnosem potřebným k úhradě škody, bude úhrada škody požadována po zákonném zástupci při příjezdu dítěte z ozdravného pobytu, v době předání dítěte, a to následovně:

 • Úhrada bude provedena výchovnému pracovníkovi, kterému bylo dítě svěřeno  
 • Zákonný zástupce na stanovišti výstupu z autobusu požadovanou částku uhradí dle sazebníku v českých korunách (dle aktuálního kurzu)
 • Platba bude provedena v hotovosti (bezhotovostní úhrada nebude umožněna)

V případě spoluúčasti na poškození majetku hoteliéra více účastníky, bude částka snížena o poměrnou část, a to dle počtu účastníků, kteří škodu způsobili.

Protokol o škodě

Datum a čas zjištění škody:
Jméno a příjmení osoby (případně dalších osob), která škodu způsobila, číslo oddílu:
Jméno a příjmení osoby, která škodu nahlásila:
Vyjádření osoby, která škodu způsobila (souhlasí/nesouhlasí):
Svědci události (jméno a příjmení, číslo oddílu):
Místo vzniku škody (př. Číslo pokoje, jídelna, hřiště, společenská místnost, terasa, atd.):
Příčina vzniku škody (př. skákání na posteli aj.):
Pořízení fotodokumentace (ANO/NE):
Požadovaná částka k úhradě:
Datum sepsání protokolu:
Jméno a příjmení osoby, která sepsala protokol:
Protokol podepsali (vlastnoručně):
Hlavní vedoucí turnusu:
Výchovný pracovník oddílu:
Zúčastněný (osoba, která škodu způsobila):

Kázeňský řád zpracovala: Lenka Hajtmanová, jednatelka společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o., dne 01. 06.2022

Kázeňský řád – Mořská hvězda 2022 – Hotelový komplex Luka – Dugi Otok – Chorvatsko

1. Podpisem „Závazné přihlášky k léčebně ozdravnému pobytu Mořská hvězda se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek Kázeňského řádu.

2. Účastník léčebně ozdravného pobytu „Mořská hvězda“ je povinen dodržovat tento kázeňský řád, denní režim a pokyny vedení léčebně ozdravného pobytu (především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků).  Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky léčebně ozdravného pobytu. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek.

3. Zákonný zástupce je povinen před nástupem a výchovný pracovník je povinen po nástupu na léčebně ozdravný pobyt seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným kázeňským řádem a to zejména s následujícími body:

 • Pohyb dětí – děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu hotelový komplex, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
 • Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
 • Zdraví dítěte – v případě jakýchkoli zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit oddílovému vedoucímu.
 • Strava – děti musí respektovat zákaz konzumace potravin mimo areál hotelového komplexu (pouze se souhlasem lékaře turnusu, posléze výchovného pracovníka) a dodržovat pitný režim.
 • Alkohol, drogy, kouření – děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
 • Základy slušného chování – děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a nepoužívat sprostá slova.
 • Šikana, násilí – v případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (výchovný pracovník, zdravotnický personál, vedení turnusu). 
 • V době konání výletu jsou zakázány rozchody a dítě neopustí svůj oddíl
 • Ztráty, nálezy, škody – v případě ztrát, nálezů, eventuálně škod vzniklých na věcech je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit výchovnému pracovníkovi.
 • Elektrická zařízení – je přísně zakázáno používat na pokojích dětí varné konvice, vařiče, elektrické žehličky a další elektrická zařízení, kde je riziko úrazu nebo vzniku požáru. Taktéž je přísně zakázáno používat svíčky či jakýkoli jiný zdroj otevřeného ohně.
 • Návštěvy na pokojích – je zakázáno navštěvovat pokoje opačného pohlaví bez schválení výchovného pracovníka.

V případě opakovaného porušení léčebného a kázeňského řádu ze strany účastníka léčebně ozdravného pobytu a opakovaného nerespektování pokynů výchovného pracovníka, bude udělena účastníkovi „Výtka hlavního vedoucího“.

V případě nerespektování léčebného a kázeňského řádu ze strany účastníka léčebně ozdravného pobytu, bude po udělení „Výtky výchovného pracovníka“ a „Výtky hlavního vedoucího“ následovat transport účastníka do České republiky na náklady zákonných zástupců.

V případě zjištění prokazatelné šikany je udělena pouze jedna výtka, a to hlavním vedoucím turnusu. Poté následuje transport účastníka do České republiky na náklady zákonných zástupců.

Léčebně ozdravný režim v rámci léčebně ozdravného pobytu

V zájmu úspěšného absolvování léčebně ozdravného pobytu v pobytových místech určených pro akci Mořská hvězda jsou stanoveny následující pokyny, které musí každé dítě dodržovat po celou dobu jeho účasti na pobytu.

1. Povinností je dodržování léčebně ozdravného režimu, který je dán denním režimem (pitný, stravovací apod.) a programovou skladbou odpovídají charakteru Léčebně ozdravného pobytu.

2. Doprovodní pracovníci (výchovní pracovníci, zdravotníci, lékaři) zastupují při pobytu zákonného zástupce dítěte a proto je nutné dbát jejich rad a pokynů. Kdykoli je možno obrátit se na ně s žádostí o pomoc či radu.

3. Každé dítě je povinno dbát o svou osobní hygienu a na pokojích udržovat čistotu a pořádek. Na pokojích je zakázáno skladovat potraviny podléhající zkáze – pro tyto účely má každý výchovný pracovník k dispozici ledničku ve svém pokoji.

4. Každé onemocnění a zranění (i lehčího rázu) je nutno nahlásit výchovnému pracovníkovi skupiny a následně ošetřujícímu zdravotnickému doprovodu na ošetřovně v místě pobytu. O způsobu ošetření, event. nutných vyšetřeních mimo lokalitu rozhoduje přítomný lékař a hlavní vedoucí turnusu.

5. V rámci celého pobytu platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli psychotropních látek. V případě porušení, a zvláště pak opakovaného, tohoto zákazu jde o hrubé porušení léčebně ozdravného režimu se všemi důsledky.

6. Současně je kladen i velký důraz na prevenci a nahlášení i počínajících známek šikany. Při potvrzení šikany, a zvláště pak opakovaném, jde o hrubé porušení léčebně ozdravného režimu se všemi důsledky.

7. Výchovnému pracovníkovi je nutno hlásit rovněž případné ztráty a nálezy, event. škody vzniklé na věcech a zavazadlech.

8. Pro uložení finanční hotovosti jsou k dispozici trezorové schránky a výchovný pracovník vede přehled o čerpání kapesného každému dítěti zvlášť. Pokud dítě odmítne uložení finanční hotovosti do trezoru, je o tom sepsáno prohlášení a za finanční újmy si nese dítě odpovědnost samo.

9. Za cenné věci – jejich ztrátu či poškození si děti odpovídají samy. Mezi cenné věci patří šperky, hodinky, mobilní telefony, různé typy přehrávačů, fotoaparáty a další komunikační prostředky, kde lze předpokládat vyšší pořizovací hodnotu. Po dohodě s výchovným pracovníkem si mohou tyto cennosti uložit v trezorové schránce, pokud to její kapacita umožní.

10. V pokojích dětí je zakázáno používat svíčky a jakýkoli jiný zdroj otevřeného ohně a dále varné konvice, vařiče, elektrické žehličky a další elektrická zařízení, kde je riziko úrazu nebo vzniku požáru.

11. Je zakázáno ničit vybavení a zařízení hotelu i celého areálu a vynášet věci z hotelového vybavení na pláž – zvláště pak ložní prádlo, hotelové ručníky a osušky. V případě zjištěného úmyslného nebo nedbalostního poškození či ztráty majetku bude požadována finanční náhrada, viz dále uvedeno.

12. Je zakázáno vzdalovat se mimo areál bez doprovodu výchovného pracovníka.

13. Předčasné ukončení léčebně ozdravné péče pro dítě – s výjimkou hospitalizace dítěte na lůžkovém oddělení nemocnice v zemi pobytu nebo nutné repatriaci zpět do ČR nebo vážného zhoršení stavu, který vylučuje další poskytování léčebně ozdravné péče je nutno klasifikovat jako porušení léčebného režimu se všemi důsledky pro pacienta. Zákonný zástupce je povinen uhradit veškeré náklady související se všemi službami (ubytovací služby, stravovací služby, transferové služby, zdravotnické služby, administrativní služby, personální služby) vynaložené na dítě do třiceti (30) dnů od data předčasného ukončení léčebně ozdravného pobytu. Výše nákladů je odvozena od ceny za dítě a den skládající se ze všech služeb, které jsou dítěti poskytnuty.  

14. V ubytovacím komplexu i celém areálu jsou zakázány návštěvy cizích osob. V případě návštěvy zákonných zástupců nebo jiných příbuzných mohou být děti z pobytu uvolněny na dohodnutou dobu, a to hlavním vedoucím turnusu. O předání/převzetí dítěte je sepsán protokol. V případě momentálních zdravotních komplikací u dítěte rozhodne o vhodnosti návštěvy a uvolnění dítěte lékař turnusu spolu s hlavním vedoucím turnusu.

ŠKODY NA MAJETKU HOTELU

Účastník léčebně ozdravného pobytu je povinen neničit majetek v místě konání ozdravného pobytu.

V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má hotel právo na náhradu škody.

V případě, že dítě způsobí úmyslně nebo z nedbalosti škodu na majetku hotelu, bude postupováno následovně:

Způsobí-li dítě úmyslně či z nedbalosti škodu hotelu, bude o této škodě vždy sepsán s dítětem protokol o škodě (viz níže) a o této skutečnosti bude vždy zákonný zástupce písemně informován hlavním vedoucím turnusu.

Součástí e-mailové komunikace budou přílohou následující dokumentace.

 • Fotografie poškozené věci
 • Protokol o způsobené škodě
 • Aktuální ceník, platný pro rok 2024

Po zaslání výše uvedeného, bude škoda uhrazena dle aktuálního ceníku hoteliérovi z “kapesného“ dítěte.  Na základě provedené úhrady bude dítěti vystaven ze strany společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o. doklad o zaplacení. V případě, že účastník nebude disponovat dostatečným finančním obnosem potřebným k úhradě škody, bude úhrada škody požadována po zákonném zástupci při příjezdu dítěte z ozdravného pobytu, v době předání dítěte, a to následovně:

 • Úhrada bude provedena výchovnému pracovníkovi, kterému bylo dítě svěřeno  
 • Zákonný zástupce na stanovišti výstupu z autobusu požadovanou částku uhradí dle sazebníku v českých korunách (dle aktuálního kurzu)
 • Platba bude provedena v hotovosti (bezhotovostní úhrada nebude umožněna)

V případě spoluúčasti na poškození majetku hoteliéra více účastníky, bude částka snížena o poměrnou část, a to dle počtu účastníků, kteří škodu způsobili.

Protokol o škodě

Datum a čas zjištění škody:
Jméno a příjmení osoby (případně dalších osob), která škodu způsobila, číslo oddílu:
Jméno a příjmení osoby, která škodu nahlásila:
Vyjádření osoby, která škodu způsobila (souhlasí/nesouhlasí):
Svědci události (jméno a příjmení, číslo oddílu):
Místo vzniku škody (př. Číslo pokoje, jídelna, hřiště, společenská místnost, terasa, atd.):
Příčina vzniku škody (př. skákání na posteli aj.):
Pořízení fotodokumentace (ANO/NE):
Požadovaná částka k úhradě:
Datum sepsání protokolu:
Jméno a příjmení osoby, která sepsala protokol:
Protokol podepsali (vlastnoručně):
Hlavní vedoucí turnusu:
Výchovný pracovník oddílu:
Zúčastněný (osoba, která škodu způsobila):

Kázeňský řád zpracovala: Lenka Hajtmanová, jednatelka společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o., dne 01. 06.2022

 • KOVOTOUR PLUS s.r.o.
 • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář